Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.)

 

Η Δημιουργική Εργασία (Δ.Ε.) έχει
συνθετικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην
ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας
και γενικότερα στην καλλιέργεια
ερευνητικού πνεύματος του μαθητή. Ο
σκοπός αυτός υπηρετείται τόσο με την
αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές
πηγές και πόρους, όσο και με την τελική
σύνθεση των στοιχείων αυτών. Με αυτήν
την έννοια, δίνεται έμφαση περισσότερο
στη διαδικασία εκπόνησης της Δ.Ε., και
λιγότερο στην εξαντλητική διερεύνηση του
υπό μελέτη θέματος από την πλευρά των
μαθητών. Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. συνδέεται
αναπόσπαστα με τη διδακτική-μαθησιακή
διαδικασία, καθώς οδηγεί στην
εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη ενός
μαθήματος και δίνει τη δυνατότητα για
μία πιο αναλυτική πραγμάτευσή της,
εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα.

Η Δημιουργική Εργασία (Δ.Ε.) έχει συνθετικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και γενικότερα στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος του μαθητή. Ο σκοπός αυτός υπηρετείται τόσο με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και πόρους, όσο και με την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Με αυτήν την έννοια, δίνεται έμφαση περισσότερο στη διαδικασία εκπόνησης της Δ.Ε., και λιγότερο στην εξαντλητική διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος από την πλευρά των μαθητών. Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. συνδέεται αναπόσπαστα με τη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, καθώς οδηγεί στην εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη ενός μαθήματος και δίνει τη δυνατότητα για μία πιο αναλυτική πραγμάτευσή της, εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα.

Για το σχολικό έτος 2018 - 2019:
 

         Από τα αρχαία χρόνια οι μαθηματικοί χρησιμοποίησαν διάφορες τεχνικές για να λύσουν μια εξίσωση 2ου βαθμού. Από τη μία οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν γεωμετρικές μεθόδους που τους δυσκόλεψαν αρκετά, από την άλλη οι Ινδοί και οι Άραβες χρησιμοποιήσαν μια μέθοδο όμοια με τη διαδικασία που ακολουθούμε σήμερα.

 • Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες (2 τετραμελείς και 1 πενταμελής).
Η 1η ομάδα
 •      Επιλύει την εξίσωση με τη μέθοδο συμπλήρωσης τετραγώνου, όπως περιγράφεται στις σελ. 88-89 του σχολικού βιβλίου της Άλγεβρας. 
 •      Επιλύει την εξίσωση  με τη μέθοδο των Ινδών, όπως περιγράφεται στο Ιστορικό σημείωμα του σχολικού βιβλίου, σελ. 98-99 και σε διάφορες πηγές του διαδικτύου, που δίνονται στο τέλος.
 •      Συγκρίνει τις δύο μεθόδους, καταγράφοντας ευκολίες και δυσκολίες που συνάντησαν.
Η 2η ομάδα
 •      Επιλύει την εξίσωση με τη μέθοδο συμπλήρωσης τετραγώνου, όπως περιγράφεται στις σελ. 88-89 του σχολικού βιβλίου της Άλγεβρας. 
 •      Επιλύει την εξίσωση  με τη μέθοδο του Franciscus Vieta, όπως περιγράφεται στο Ιστορικό σημείωμα του σχολικού βιβλίου, σελ. 99 και σε διάφορες πηγές του διαδικτύου, που δίνονται στο τέλος.
 •      Συγκρίνει τις δύο μεθόδους, καταγράφοντας ευκολίες και δυσκολίες που συνάντησαν.
Η 2η ομάδα
 •      Επιλύει την εξίσωση με τη μέθοδο συμπλήρωσης τετραγώνου, όπως περιγράφεται στις σελ. 88-89 του σχολικού βιβλίου της Άλγεβρας. 
 •      Επιλύει την εξίσωση  με τη μέθοδο του Tomas Harriot, όπως περιγράφεται στο Ιστορικό σημείωμα του σχολικού βιβλίου, σελ. 100 και σε διάφορες πηγές του διαδικτύου, που δίνονται στο τέλος.
 •      Συγκρίνει τις δύο μεθόδους, καταγράφοντας ευκολίες και δυσκολίες που συνάντησαν.

Στο τέλος οι ομάδες συζητούν και συγκρίνουν τις 4 μεθόδους επίλυσης της εξίσωσης 2ου βαθμού.

Ηλεκτρονικές Πηγές:

 1. Ιστορικά Σημειώματα.
 2. Quadratic Equation Formula.
 3. Μέθοδος των Ινδών Α.
 4. Μέθοδος των Ινδών Β.