Παράδοση Ερευνητικών Εκθέσεων (Ερευν. Εργασία)

2018-01-12 22:44

Για τους μαθητές του Α3:

  • Ημερομηνία Παράδοσης Ημερολογίων Εργασίας (προσωπικών και ομαδικών): Δευτέρα 15.01.2018
  • Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης Ερευνητικής Έκθεσης κάθε ομάδας: Σάββατο 20.01.2018, 23:59:59 (με email)

Για τους μαθητές του Α4:

  • Ημερομηνία Παράδοσης Ημερολογίων Εργασίας (προσωπικών και ομαδικών): Τρίτη 16.01.2018
  • Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης Ερευνητικής Έκθεσης κάθε ομάδας: Σάββατο 20.01.2018, 23:59:59 (με email)