Άλγεβρα

Κεφάλαιο 1 : Συστήματα 

 Ενότητα 1.1. + 1.2

 Ενότητα 1.2

Εφαρμογές μη γραμμικών συστημάτων: Αρχείο ggb 1 - Αρχείο ggb 2

 

Κεφάλαιο 2 : Ιδιότητες Συναρτήσεων 

 Ενότητα 2.0

 Ενότητα 2.1 

Αρχεία Μονοτονίας: Η ευθεία - Η παραβολή

Αρχεία Συμμετρίας : Άρτιες και Περιττές - Άσκηση 4 - Άσκηση 5

Οι συναρτήσεις της ευθείας και της παραβολής με ψηφιακά εργαλεία

Αρχεία: Μονοτονία και Ακρότατα

 Ενότητα 2.2

Αρχεία Μετατοπίσεων: 1 και 2 

Δραστηριότητα 3 αναλυτικά με το αρχείο ggb

Γραπτή αξιολόγηση στο κεφάλαιο 2 

Θέματα

Κεφάλαιο 3: Τριγωνομετρία

Αρχεία εφαρμογής: 1, 2, 3 και 4

Αρχεία εφαρμογής 1 και 2

Αρχεία εφαρμογής 1 και 2 

Αρχεία εφαρμογής για την εφ: 1 και  2 

Αρχεία εφαρμογής για τη σφ: 1 και 2 

Κεφάλαιο 4: Πολυώνυμα

Κεφάλαιο 5 : Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση