Ενότητα Α

Ενότητα Α

Να εξετάσετε εάν οι επόμενες προτάσεις είναι λογικές ή όχι και ποιες από αυτές αληθείς ή ψευδείς.

Ενότητα Β. 1

Ενότητα Β1

Συμπληρώστε το επόμενο μαθηματικό κείμενο.  

Ενότητα Β. 3

Ενότητα Β3

Να εξετάσετε σε κάθε μια από τις επόμενες ενδεικτικές προτάσεις ποια συνεπαγωγή ή ισοδυναμία ισχύει.