Ενότητα Α

Ενότητα Α

Να εξετάσετε εάν οι επόμενες προτάσεις είναι λογικές ή όχι και ποιες από αυτές αληθείς ή ψευδείς.